Algemene voorwaarden

Definities
1. Vapor : Total Cleaning Service Ambacht BV, gevestigd te Hendrik Ido Ambacht onder kvk 75537761
2. Klant : degene met wie Vapor een opdracht is aangegaan
3. Partijen : Vapor en klant samen
4. Consument : een klant die teen een individu is en die als privé persoon handelt.
5. Overeenkomst: een akkoord bevonden offerte.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarde zijn van toepassing op allee offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Vapor.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit

Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen en offertes van Vapor zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 4 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanvaarding
1. Na aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Vapor zicht het recht voor de offerte of het aanbod als nog binnen 5 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen
2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Vapor slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch via bv email) heeft bevestigd.

Prijzen
1. Alle prijzen die Vapor hanteert zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals externe hulp middelen, heffingen reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
2. Alle prijzen die Vapor hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of anderszins kenbaar gemaakt kan Vapor te allen tijde wijzigen.
3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Vapor vastgesteld op grond van de werkelijke m2.
4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijk tarieven van Vapor, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden verricht worden tenzij een afwijkend tarief is overeengekomen.
5. Indien partijen voor een dienstverlening door Vapor een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs zijn overeengekomen.
6. Vapor is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaar vallen, dient Vapor de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen heeft de klant het recht om dat deel van de opdracht te laten vervallen dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% komt
9. Vapor heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen
10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Vapor de prijsaanpassingen kenbaar maken via de website
11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Vapor op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging

Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaald de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Vapor gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant verzuimd, waarbij een gedeelte van de verstreken maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij/zij de buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Vapor.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt mag Vapor zijn verplichten opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant zijn de vorderingen van Vapor op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Vapor, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Vapor te betalen.

Opschortingsrecht
1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening
1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Vapor te verreken met een vordering op Vapor

Verzekering
1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden te onder andere brand ontploffing en waterschade evenals diefstal
• Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
• Zaken van Vapor die bij de klant aanwezig zijn
• Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
2. De klant geeft op verzoek van Vapor de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Garantie
1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan bevat deze voor Vapor enkel een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.

Uitvoering van de overeenkomst
1. Vapor voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig goed vakmanschap uit.
2. Vapor heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant .
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Vapor tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Vapor tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in de gewenste vorm en wijze ter beschikking aan Vapor
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie gegeven en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt retourneert Vapor de betreffende bescheiden
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Vapor redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Vrijwaring
1. De klant vrijwaart Vapor tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Vapor geleverde producten en/of diensten.

Klachten
1. De klant dient een door Vapor geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten dan dient de klant Vapor daarvan zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 1 week na constatering van de tekortkoming op de hoogte te stellen
3. Consumenten dienen Vapor binnen 48 uur na Constatering in kennis te stellen.
4. De klant geeft daarbij zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming zodat Vapor in staat is hier zo adequaat mogelijk op te reageren
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Vapor gehouden kan worden om andere werkzaamheden ter verrichten dan zijn overeengekomen.

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Vapor
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Vapor ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid Klant
1. Als Vapor een overeenkomst aangaat met meerde klanten is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Vapor verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Vapor
1. Vapor is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid
2. Indien Vapor aansprakelijk is voor enige schade is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst
3. Vapor is nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade gederfde winst gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Vapor aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten beroeps aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schade bedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s kleuren tekeningen omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn
1. Elk recht ban e klant op schadevergoeding van Vapor vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk wetboek.

Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Vapor toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Vapor niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Vapor in verzuim is.
3. Vapor heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Vapor kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen

Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Vapor in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Vapor kan worden toegerekend in een van de wil van Vapor onafhankelijke situatie waardoor de nakoming van zijn verplichtingen te aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Vapor kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook doch niet uitsluitend gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.) wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorger of andere derden, onverwachte stroom, elektriciteit, internet computer en telecomstoringen computervirussen staking en overheidsmaatregelen onvoorziene vervoersproblemen slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Vapor 1 of meer verplichting naar de klant niet kan nakomen dan worden de verplichtingen opgeschort totdat Vapor er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden
5. Vapor is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd ook niet al het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst
1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud er van te wijzigen of aan te vullen passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dien overeenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden
1. Vapor is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Vapor zoveel mogelijk bekend maken.
4. Consumenten zin gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Vapor.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoel in artikel 3:83 tweede lid burgerlijk wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer een of meerder bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Vapor bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Vapor is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventueel geschillen tussen partijen tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld 1 Oktober 2020